Bùthan-obrach aig Fèille Newton Stewart

Tha sinn a’ dèanamh fiughair ri Newton Stewart Traditional & Acoustic Music Festival gu mòr – bidh cuirm-chiùil againn le Tim Edey & Hannah Rarity oidhche Haoine agus bidh Joy a’ cumail bhùthan-obrach dannsaidh agus seinn Disathairne. Brùthaibh air a’ cheangal gu h-ìseal son barrachd fiosrachaidh.

We’re really looking forward to the Newton Stewart Traditional & Acoustic Music Festival – we’re performing with Tim Edey & Hannah Rarity on the Friday night and then there’s Scottish Stepdance Workshop with Joy Dunlop Gaelic Singing Workshop – Joy Dunlop on the Saturday. Click on the link below for further details 🙂

An dòchas ur faicinn ann / Hope to see you there!

https://www.tradmusic.com/traditional-music-workshops.php